Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viastarryeyed starryeyed

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viastarryeyed starryeyed
4117 629c 500
Reposted fromoll oll viaso-so so-so
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viavstane vstane
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viavstane vstane
Reposted fromtgs tgs viavstane vstane
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viavstane vstane
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavstane vstane
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viaepidemic epidemic
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viamruugaa mruugaa
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viastarryeyed starryeyed
7321 39bc 500
0395 4480
9932 320c 500
0128 0856 500
Reposted frommirosia mirosia viamruugaa mruugaa
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viatbtf tbtf

daddylexas:

me, with tears in my eyes: time to make a joke

Reposted fromLittleJack LittleJack viatbtf tbtf
9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl