Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0782 26ba 500
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viakookinkid kookinkid
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaunique unique
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaepidemic epidemic
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaepidemic epidemic
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viastarryeyed starryeyed

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaflyingheart flyingheart
Untitled
3984 3a55 500
8411 a836 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamalamalza malamalza
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viapulczynski pulczynski
5042 c742
Reposted fromYggry Yggry via00monnn066 00monnn066
8738 6703 500
Reposted from009 009 vianiee niee
9209 29d2
3949 a80e
Reposted fromrol rol viaepidemic epidemic
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaunique unique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl