Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0128 0856 500
Reposted frommirosia mirosia viamruugaa mruugaa
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viatbtf tbtf

daddylexas:

me, with tears in my eyes: time to make a joke

Reposted fromLittleJack LittleJack viatbtf tbtf
9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh vianikotyna nikotyna
7028 0292
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viawondi wondi
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
2312 844a
1615 d4bd
Reposted fromnikotyna nikotyna
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawondi wondi
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viawondi wondi
5932 4265 500
Reposted fromtron tron viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8507 2eb7 500
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
5094 29e1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaepidemic epidemic
8731 d87d 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viamagdanestor magdanestor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl